Zagórz wśród „Gmin Fair Play”


ZAGÓRZ/WARSZAWA: 2 grudnia 2011 roku w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród Laureatom X edycji konkursu "Gmina Fair Play". Wśród wyróżnionych samorządów nie zabrakło Gminy Zagórz.

Konkurs „Gmina Fair Play” to inicjatywa skierowana do wszystkich gmin, które dbając o interesy społeczności lokalnych tworzą na swym terenie możliwie najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Podstawową misją konkursu jest popularyzowanie etyki w działalności samorządów, przejrzystości procedur oraz postaw godnych naśladowania, sprzyjających podejmowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych.
Do udziału w X edycji konkursu zgłosiły się 72 samorządy z całej Polski. Ostatecznie Kapituła Konkursu wybrała 66 gmin, które spełniły wymagania konkursu i przeszły pozytywnie procedurę
weryfikacyjną uzyskując tym samym tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play” 2011 – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. W dziesięciu dotychczasowych edycjach konkursu „Gmina Fair Play” nagrodzono 485 gmin.
Uczestnictwo w konkursie wymaga spełnienia szeregu kryteriów i przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie zainteresowane gminy składają na pisemną deklarację przystąpienia do konkursu oraz wypełniają ankietę konkursową. W ankiecie oprócz informacji o charakterze ekonomicznym gminy, liczby zatrudnionych pracowników w Urzędzie Gminy, dochodów i wydatków gminy, muszą znaleźć się odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. oferty inwestycyjnej, promocji gospodarczej i inwestycyjnej prowadzonej przez gminę, zakresu i jakości inwestycji własnych, infrastruktury biznesu w gminie, dostępu do infrastruktury technicznej, organizacji obsługi inwestorów, otwartości miejscowej społeczności wobec inwestorów zewnętrznych, pro-ekologicznego charakteru inwestycji w gminie oraz dostosowywania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz dotychczasowych osiągnięć w przyciąganiu inwestycji, walorów gospodarczych gminy i warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Bardzo pożądanymi załącznikami są dokumenty zawierające np.: gotowe oferty inwestycyjne lub inne materiały zachęcające do lokalizacji inwestycji w gminie, broszury, foldery itp. Odpowiedzi zawarte w ankiecie są punktowane. Gmina musi uzyskać minimum 72 punkty na 100 możliwych, aby zakwalifikować się do II etapu.
W trakcie drugiego etapu przeprowadzany jest audyt certyfikacyjny połączony z losowym badaniem inwestorów działających na terenie gminy. Audytorzy konkursu podczas wizytacji we wszystkich gminach zakwalifikowanych do drugiego etapu sprawdzają wiarygodność informacji zawartych w ankietach konkursowych oraz mogą prosić o uszczegółowienie danych, udostępnienie dodatkowych informacji, przedłożenie odpowiednich dokumentów. W ramach audytu w gminie, poza rozmowami z przedstawicielami danej gminy, organizowane jest również spotkanie z osobami nie będącymi pracownikami gminy - przedstawicielami dostawców mediów (prądu, gazu, wody, telefonu itd.), przedsiębiorcami inwestującymi na terenie gminy, przedstawicielami lokalnych organizacji biznesu, instytucji finansowych, edukacyjnych, urzędu pracy itp. Dodatkowym, ważnym elementem weryfikacji uczestników konkursu jest badanie losowo wybranych inwestorów, którzy zakończyli lub prowadzą proces inwestycyjny na terenie danej gminy.

Jedną z najważniejszych korzyści wynikającą z udziału w konkursie „Gmina Fair Play” jest szeroka promocja i możliwość zaprezentowania dokonań gmin oraz ich planów na szerszym forum publicznym. Jak podkreślają Laureaci tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play” jest dla samorządowców mobilizacją do stałego utrzymywania najwyższego poziomu jakości usług oferowanych inwestorom. Dzięki udziałowi w konkursie, na podstawie badania losowo wybranych przedsiębiorców i inwestorów, gminy mają możliwość zapoznania się z ich oceną. Dzięki analizie benchmarkingowej, która jest opracowywana w oparciu o wyniki badań przedsiębiorców i inwestorów oraz ocenę adytorów, gminy mogą wprowadzić niezbędne zmiany w procedurach i organizacji obsługi inwestorów oraz poznać własną pozycję w stosunku do innych gmin uczestniczących w programie. To właśnie raport benchmarkingowy wskazuje jak usprawnić obsługę inwestorów i jak stworzyć jeszcze lepsze warunki do inwestowania w gminie. Ponadto, dzięki udziałowi w wydarzeniach organizowanych w ramach każdej edycji konkursu m.in. spotkania warsztatowe czy doroczna gala finałowa „Przedsiębiorstw i Gmin Fair Play”, gminy mają okazję do wymiany informacji, doświadczeń oraz nawiązania współpracy z innymi samorządami, które osiągają sukcesy na polu przyciągania inwestorów, a także z przedsiębiorcami-laureatami siostrzanego programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.
Konkurs organizowany jest przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym a afiliowany przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Projekt prowadzony jest pod patronatem Marszałków oraz Wojewodów. Gratulacje i certyfikat z rąk organizatorów w imieniu zagórskiego samorządu odebrali wiceburmistrz Zagórza Alicja Wosik oraz radny Roman Czech.