BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczeństwo należy do podstawowych praw i potrzeb egzystencjalnych każdego człowieka. W odniesieniu do swego lokalnego środowisk od wielu lat działam na rzecz stałego podnoszenia standardów w tym zakresie pełniąc społeczną służbę w Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzu. Tworzone i koordynowane przeze mnie od 2011 roku projekty zaowocowały kwotą blisko 200 000 zł dotacji z różnych źródeł. Za środki te przeszkolono 60 osób z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy a kolejnych czterdziestu kursantów recertyfikowało swe uprawnienia. Praktycznymi sprawdzianami nabytych kwalifikacji były organizowane z wspólnie z polskimi i ukraińskimi służbami Międzynarodowe Ćwiczenia Ratownicze pod kryptonimem "Zielone Bieszczady". Tegoroczną edycję "Zielonych Bieszczad" zrealizowano dzięki dotacji pozyskanej z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt OSP Zagórz dofinansowany  w ramach tego programu został wysoko oceniony m.in. przez  prof. Piotra Glińskiego - Wiceprezesa Rady Ministrów zyskując wcześniej Patronat Honorowy Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka.
  • Organizując w lutym 2017 r. wizytację obecnej siedziby Policji w Zagórzu przez przedstawiciela kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przyczyniłem się do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego nowego posterunku Policji w Zagórzu. Realizację tej kluczowej dla bezpieczeństwa mieszkańców Miasta i Gminy Zagórz inwestycję będę wspierał na wszelkie możliwe sposoby.
  • Analogicznie co do genezy, jak i perspektyw realizacji ma się projekt dotyczący rozpoczęcia produkcji polskich średnich samochodów ratowniczo - gaśniczych. Anonsowany w drugiej połowie 2016 r. m.in. ówczesnemu kierownictwu "AUTOSANU" pomysł mojego współautorstwa zyskał jednoznacznie pozytywną opinię wśród środowiska strażackiego. W opinii licznych fachowców, realizacja tej koncepcji wychodząc na przeciw potrzebom Ochotniczych Straży Pożarnych może być jedną ze skuteczniejszych recept na rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w naszym regionie. Potwierdzenie udziału w tym projekcie dwóch dużych polskich przedsiębiorstw jako kooperantów wpłynie realnie na kształt współczesnego  Centralnego Okręgu Przemysłowego. Chęć współpracy w tym obszarze już zadeklarowała strona ukraińska, co może być zapowiedzią i przykładem wymiernej i korzystnej dla obu stron współpracy bilateralnej. Jest ona niezwykle pożądana w kontekście idei budowy Międzymorza oraz Europy Karpat konsekwentnie promowanych m.in. przez Pana Marka Kuchcińskiego - Marszałka Sejmu RP.