Program wyborczy

PRACA

Dynamiczny rozwój zagórskiej podstrefy SEE EURO-PARK MIELEC dowodzi, iż lokalne samorządy mogą skutecznie przeciwdziałać bezrobociu. Nowe miejsca pracy tworzą inwestorzy. Pozyskiwanie zwłaszcza tych zagranicznych, jest trudnym i wielowątkowym procesem, na który oprócz kwestii infrastrukturalnych (uzbrojenie terenów w media) i formalno – prawnych (m.in. opracowywanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego) składają się działania promocyjne, w których miałem swój bezpośredni udział. Trudno będzie o strategicznych inwestorów bez poprawy dostępności komunikacyjnej powiatu sanockiego. Dlatego od lat działam na rzecz ochrony tradycji kolejarskich, jak również rozwoju i promocji transportu kolejowego. W tym celu wraz z grupą kolejarskich pasjonatów uruchomiliśmy specjalny portal internetowy www.kochamkolej.pl

BEZPIECZEŃSTWO

Na jego poziom w wymiarze lokalnym chciałbym wpływać inicjując i wspierając działania na rzecz:
  • podnoszenia kwalifikacji oraz doposażania sprzętowego  jednostek OSP;
  • zapobiegania narkomanii i inny patologiom społecznym dotykającym dzieci i młodzież;
  •  zacieśniania współpracy społeczności szkolnych, rodziców oraz służb działających w duchu rządowego programu „Razem bezpieczniej”;
  • stworzenia Zagórskiej Jednostki Obrony Terytorialnej angażującej młodzież, wychowawców oraz czynnych, jak i emerytowanych funkcjonariuszy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne.
EKOLOGIA

Ogromnym bogactwem zagórskiej gminy są jej zasoby przyrodniczo – krajobrazowe. Stwarzają one doskonałe warunki do rozwoju turystyki. Mam dużą satysfakcję, iż projekty mojego autorstwa zaowocowały m.in.: ścieżką spacerowo – rowerową i siłownią plenerową w Zagórzu, szlakiem osobliwości historycznych i przyrodniczych w Łukowem oraz IV edycją „Bieszczadzkiego Pucharu Głowatki”. Aby turyści coraz liczniej odwiedzali nasza gminę musimy dbać o ochronę środowiska naturalnego m.in. wykorzystując Odnawialne Źródła Energii. Jednym z nich jest fotowoltaika czyli przetwarzanie energii słonecznej na elektryczną przy pomocy specjalnych instalacji. Ich zakup i montaż dla indywidualnych odbiorców objęty jest specjalnym programem pn. „Prosument”. Będę wspierał jego wdrażanie abyśmy wszyscy mogli oszczędzać i zarabiać wykorzystując tę nowoczesną technologię.